Make your own free website on Tripod.com

Legion of Mary
Home | Guest Book Please Sign It | Formola ta' l-applikazzjoni | Fuqna | Download | Kelma mil-President | Kelma mis-Segretarju | Fundattur | Devozzjoni tal-Legjun | Il-patruni tal-Legjun | Dmirijiet tal-Legjonarju | It-talb | Funzjonijiet

Fuqna

Iktar mas-sigra jkollha frieghi iktar ikun hemm frott

Min ahna?

L-Ghaqda taghna

L-ghaqda taghna tikonsisti f'diversi xogholijiet li jridu jsiru mill-membr stess inkella ghalxejn.Ahna qatt ma naghqtu qalbna u id f'id nahdmu biex qatt ma jfalli anke jekk il-presidium jkun ghaddej minn krizi keha hafna.L-arma li nuzaw ahna hija dik tal-kuruna li nishqu u nighdu hafna fuq.Din il-kuruna dejjem ghanda tkun fuq l-legjonarji biex il-Madonna tiprotegi lil minn ikun.Biex tissieheb mal-legjun taghna trid tkun kuragguz u fiducjuz fil-Madonna minhabba li ahna niltghaqu ma hafna problemi.Specjalment il-legjonarji zaghr u guvntur li dawn ixandru bla heda il-kelma tal-Mulej kull fejn ikunu u ma jisthux juru li huma legjonarji tal-Madonna.Il-legjonarji zaghr u zaghzagh irid jkunu bizzejjed fuq ruhhom biex ma jaghqtu qalbhom qatt,ma jejjew qatt u biex ikunu lesti ghax meta jmorru jxandru ZGUR LI ser ikun hemm min jaghjarhom

IL-MISSJONI TAGHNA

Il-missjoni taghna hija li dejjem ma niefqu qatt ixandru il-bxara tal-mulej,inkunu fidili dejjem  f'kollox lejn il-mdonna u naghtu xiedha bla biza ta' xxejn li ahna kollna kemm ahna tal-Madonna

Copyright 2007 Legion Of Mary Fgura